IVA A LES ENTITATS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Totes les entitats sense finalitats lucratives, fundacions i associacions, estan subjectes a l'Impost sobre el valor afegit perquè realitzen (encara que sense finalitat lucrativa), activitats econòmiques. Únicament es considera que no hi ha activitat econòmica quan l'entitat es dedica a concedir ajudes individuals, o beques o a repartir fons

 • L'IVA RECERCUTIT
  Com a conseqüència, excepte si han sol·licitat i obtingut la corresponent exempció, hauran d'expedir amb IVA, els rebuts de les quotes dels associats i usuaris, les factures dels serveis que prestin a tercers, encara que sigui el compliment de la seva finalitat social, les entrades a activitats culturals, els rebuts d'arrendament o subarrendament de locals, etc...
  Les quotes dels associats tenen la consideració d'ingressos per activitats econòmiques, i en conseqüència estan subjectes a IVA, perquè són la contraprestació econòmica dels serveis que rep l'associat, de l'entitat
 • IVA SUPORTAT
  L'IVA suportat en les factures de compra de béns i serveis es podrà deduir de l'IVA repercutit, en efectuar les liquidacions trimestrals corresponents, ingressant la diferència a Hisenda si és positiva o arrossegant-la a la declaració del trimestre següent si és negativa, i sol·licitant la seva devolució en tancar la declaració del quart trimestre, si ho continua essent.
 • INGRESSOS NO SUBJECTES A IVA
  No estan subjectes a IVA els ingressos que no provenen d'activitats econòmiques, per exemple les subvencions, patrocinis i donacions i, en conseqüència, l'IVA suportat en les compres de béns i serveis adquirits amb aquests ingressos tampoc serà deduïble
 • INGRESSOS SUBJECTES A IVA
  Del que acabem de dir se'n desprèn que estan subjectes a IVA tots els ingressos que provenen d'activitats econòmiques i que l'IVA recaptat s'haurà d'ingressar a Hisenda, un cop deduït l'IVA suportat en les factures corresponents als béns i serveis adquirits amb aquests ingressos.
 • REGLA DE PRORRATA
  Tenint en compte la dificultat de col·leccionar per separat les factures de compra finançades amb els ingressos d'activitats econòmiques, de les finançades amb subvencions, donacions o patrocinis, la llei de l'IVA estableix l'aplicació de la Regla de Prorrata
 • EN QUÈ CONSISTEIX LA REGLA DE PRORRATA?
  La Regla de Prorrata és una regla de tres que es calcula sobre els ingressos totals de l'entitat i s'aplica a l'IVA suportat en les compres de béns i serveis.
  Suposem una entitat amb uns ingressos de 200.000 euros, dels quals 120.000 són subvencions i els restants 80.000 quotes de socis i usuaris, rebuts d'arrendament de locals de l'entitat, ingressos per prestació de serveis, etc. En aquest cas la prorrata serà del 40% perquè els ingressos d'activitats econòmiques suposen el 40% del total i, en conseqüència, fer la declaració d'IVA, l'entitat es podrà deduir, de l'IVA repercutit (a ingressar), el 40% de l'IVA suportat.
 • LES ENTITATS PODEN ESTAR EXEMPTES D'IVA?
  Les entitats sense finalitat lucrativa poden estar exemptes d'IVA si compleixen les condicions establertes a la Llei

  Per a més informació faci clic aquí: info@gestiofass.cat
Contacte
 • Tel. 933 010 828
ZONA CLIENTS
 • En aquesta zona els nostres clients poden accedir al programa de comptabilitat especialment creat per a ells.
Gestió de fundacions i associacions S.L. - Carrer Muntaner 48 – 50, entl. 3a. 08011 Barcelona
Disseny web i programació Clickart