IMPOST SOBRE SOCIETATS

Estan obligades a presentar declaració de l'Impost de Societats, les entitats sense finalitat lucrativa (fundacions i associacions):

a) Amb ingressos pel cobrament de les seves activitats

b) Amb ingressos pel cobrament d'interessos, dividends o lloguers que, en el seu conjunt, superin els 2.000 euros anuals

c) Amb ingressos superiors a 100.000 euros anuals, sigui quina sigui la seva naturalesa

Del que acabem de dir se'n desprèn que pràcticament totes les entitats sense finalitat lucratives estan obligades a presentar declaració per l'Impost sobre Societats.

Les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública que s'acullin al règim especial establert en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estan obligades a presentar declaració per l'Impost sobre Societats, sigui quin sigui l'import i la naturalesa dels seus ingressos.

La base imposable de l'Impost sobre Societats es determina a partir del resultat comptable obtingut d'acord amb el que estableix el Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat.

Portar la comptabilitat amb el rigor que requereix la normativa, representa per a moltes entitats que no disposen de personal suficientment capacitat, un seriós problema per a la solució del qual oferim el nostre sistema de "comptabilitat compartida".

Consulteu-ho ara fent clic aquí: info@gestiofass.cat

Contacte
  • Tel. 933 010 828
ZONA CLIENTS
  • En aquesta zona els nostres clients poden accedir al programa de comptabilitat especialment creat per a ells.
Gestió de fundacions i associacions S.L. - Carrer Muntaner 48 – 50, entl. 3a. 08011 Barcelona
Disseny web i programació Clickart