POLITICA DE PRIVACITAT

A través del present avís, “Gestió de fundacions i associacions S.L.” (des d’ara “Gestió FASS”), informa els usuaris de la Web www.gestiofass.cat, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “Gestió FASS” les dades personals que els hi son sol·licitades motivat per la seva sol·licitud d’informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis que s’ofereixen dins de l’àmbit econòmic, comptable, fiscal, i laboral, d’entitats sense ànim de lucre i altres serveis relacionats.

Per tant, s’informa els usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable es “Gestió FASS” (CIF: B-64995814), amb domicili social a Gran Via de les Corts Catalanes 608, 1r-C, 08007 de Barcelona, duent a terme un tractament amb la finalitat potenciar i mantenir la relació o negocial que en el seu cas s’estableixi així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “Gestió FASS” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix a la Llei de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “Gestió FASS”, Gran Via de les Corts Catalanes 608, 1r-C, 08007 de Barcelona, en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocopia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “Gestió FASS”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària de caràcter econòmic, comptable, fiscal, i laboral, a les entitats sense ànim de lucre.

“Gestió FASS” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per a rebre comunicacions publicitàries dels serveis d’assessorament en l’àmbit comptable, econòmic, fiscal i laboral d’entitats sense ànim de lucre. En tota hora l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient amb dirigir una comunicació escrita a “Gestió FASS”, Gran Via de les Corts Catalanes 608, 1r-C, 08007 de Barcelona o per correu electrònic a l’adreça electrònica info@gestiofass.cat, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.

La Web de “Gestió FASS” conte enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Gestió FASS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@gestiofass.cat.

“Gestió de fundacions i associacions S.L.”

Tots els drets reservats